Print Page | Zatvoriť okno

Modlitba rozjímavého ruženca.

Printed from: Fórum pre katolíkov
Topic URL: http://www.kredo.sk/bforum/topic.asp?TOPIC_ID=2425
Printed on: 24 máj 2018

Topic:


Topic author: zrno
Predmet: Modlitba rozjímavého ruženca.
Posted on: 29 júl 2009 11:24:15
Správa:

Uverejňujem text (Tajomstiev desiatku) rozjímavého ruženca pre tých ktorí sa k nemu nedostali a modlitba klasického ruženca im pripadá dosť monotóna a mnohých to odrádza o tejto modlitby.
Modlí sa ako klasický ruženec len tajomstvá desiatka su rozšírené viď nišie.
Prosby k preddesiatku sú zhodné s klasickým ružencom a tak ich neuvádzam.

Radostný ruženec.

Prvé tajomstvo.

1.Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.
2.V ktorého ľudstvo, pozbavené raja, dúfalo.
3.Ktorého očakávali patriarchovia.
4.Ktorého ohlasovali proroci.
5.Na ktorého počatie ťa pripravil Duch Svätý.
6.Ktorého ti zvestoval archanjel Gabriel.
7.Kvôli ktorému si bola vernou služobnicou Pána.
8.Ktorého vteleniu si privolila slovami: „Nech sa mi stane podľa tvojho slova:“
9.Večné Slovo, ktoré sa stalo telom.
10.Ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.

Druhé tajomstvo.

1.Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.
2.Ktorého si bola príbytkom i chrámom.
3.Ktorý ťa svojou prítomnosťou posväcoval.
4.Ktorého počatie bolo skúškou viery pre svätého Jozefa.
5.Ktorí ti vnukol myšlienku navštíviť príbuznú Alžbetu.
6.Kvôli ktorému si vyslovila svoju radosť v chválospeve Magnifikat.
7.Ktorého prítomnosť naplnila svätého Jána radosťou už v matkinom lone.
8.Ktorý ti dal silu slúžiť Alžbete.
9.S ktorým si začala spolupracovať na vykúpení sveta.
10.Ktorého si, Panna, pri návšteve Alžbety v živote nosila.

Tretie tajomstvo.

1.Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.
2.Ktorý prišiel na svet ako slabé dieťa.
3.Ktorého vlastní neprijali.
4.Ktorého si uložila do jasieľ.
5.Ktorého narodenie radostne ohlasovali anjeli.
6.Ktorému sa klaňali pastieri.
7.Ktorého hviezda ohlasovala národom.
8.Pre ktorého sa Herodes a celý Jeruzalem s ním rozrušil.
9.Ktorému mudrci od východu priniesli dary.
10.Ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.

Štvrté tajomstvo.

1.Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.
2.Ktorý sa podriadil Mojžišovmu zákonu.
3.Ktorého si spolu s Jozefom predstavila Pánovi.
4.Ktorý prišiel do chrámu nepoznaný.
5.Ktorého Simeon z vnuknutia Ducha Svätého poznal a velebil.
6.Ktorého Simeon nazval svetlom na osvietenie pohanov.
7.Pre ktorého prorokyňa Anna velebila Boha.
8.Kvôli ktorému tvoju vlastnú dušu mal preniknúť meč.
9.Ktorý rástol a mocnel, plný múdrosti.
10.Ktorého si, Panna, v chráme obetovala.

Piate tajomstvo.

1. Ktorého si, Panna, v chráme našla.
2.Ktorý ako dvanásťročný putoval do Jeruzalemského chrámu.
3.Ktorý ostal v chráme – v dome svojho Otca.
4.Ktorý v chráme zasadol medzi učiteľov zákona.
5.Ktorý udivoval prítomných svojou rozumnosťou a odpoveďami.
6.Ktorého si spolu so svätým Jozefom s bolesťou hľadala.
7.Ktorý sa vrátil do Nazareta a bol poslušný tebe a Jozefovi.
8.Ktorého slová si zachovávala vo svojom srdci.
9.Ktorý sa vzmáhal v múdrosti, veku a obľube u Boha i u ľudí.
10.Ktorého si, Panna, v chráme našla.


Ruženec svetla.

Prvé tajomstvo.

1. Ktorý bol pokrstený v Jordáne.
2. Ktorý sa zaradil medzi kajúcnikov pri rieke Jordán.
3. Ktorý bol Bohom a predsa chcel prijať krst od Jána.
4. Ktorého sa Ján Krstiteľ zdráhal pokrstiť.
5. Na ktorého po krste zostúpil Duch Svätý v podobe holubice.
6. Nad ktorým zaznel Otcov hlas: "Toto je môj milovaný Syn."
7. Ktorý nám poukazuje na dôležitosť sviatosti krstu.
8. ktorý odchádza po krste na púšť do samoty.
9. Ktorý začína svoje verejné účinkovanie.
10. Ktorý bol pokrstený v Jordáne.

Druhé tajomstvo.

1. Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.
2. Ktorý prijal pozvanie na svadbu spolu so svojimi učeníkmi.
3. Ktorému Mária povedala: "Nemajú vína."
4. Ktorý kázal naplniť nádoby na očisťovanie vodou.
5. Ktorý premenil vodu na víno.
6. Ktorý na príhovor svojej Matky pomohol mladomanželom v núdzi.
7. Ktorý prvýkrát verejne prejavil svoju Božskú moc.
8. Ktorý otvoril srdcia učeníkov pre vieru.
9. Ktorý nám aj dnes na príhovor Panny Márie pomáha v našich ťažkostiach.
10. Ktorý zjavil seba samého na svadbe v Káne.

Tretie tajomstvo.

1. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.
2. Ktorý začal svoje verejné účinkovanie slovami: "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo."
3. Ktorý ohlasoval Kráľovstvo lásky, spravodlivosti a pokoja.
4. Ktorý hovoril o Božom kráľovstve v pobenstvách
5. Ktorý hlásal, že Božie kráľovstvo je medzi nami a v nás.
6. Ktorého zvesť o Božom kráľovstve a pokáni je stále platná.
7. Ktorý každého z nás vyzýva k zmene zmýšľania.
8. Ktorého slovo je trvalou výzvou na obrátenie.
9. Ktorý nás nielen povoláva k pokániu, ale sám nám k nemu dáva príklad.
10. Ktorý ohlasoval Božie kráľovstvo a pokánie.

Štvrté tajomstvo.

1. Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.
2. Ktorý vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a vystúpil na vrch modliť sa.
3. Ktorý sa pred apoštolmi premenil.
4. Ktorému pri modlitbe zažiarila tvár ako slnko.
5. Ktorý sa rozprával s Mojžišom a Eliášom.
6. Ktorému Peter povedal: "Učiteľ, dobre je nám tu."
7. Ktorý povzbudil prestrašených apoštolov, aby sa nebáli.
8. Ktorý na vrchu Tábor zjavil apoštolom svoje božstvo.
9. Ktorý aj nás pozýva do ticha a samoty.
10. Ktorý sa premenil na vrchu Tábor.

Piate tajomstvo.

1. Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.
2. Ktorý v Kafarnaume prisľúbil ustanovenie Oltárnej sviatosti.
3. Ktorý pri Poslednej večeri vzal chlieb a povedal: "Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás."
4. Ktorý vzal kalich s vínom a povedal: "Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých."
5. Ktorý slovami: "Toto robte na moju pamiatku" zveril Eucharistiu kňazom.
6. Ktorý je pod spôsobom chleba a vína pokrmom slabých.
7. Ktorý sa v Eucharistii stáva duchovným pokrmom a nápojom pre našu cestu do večnosti.
8. Ktorý je v Eucharistii centrom života Cirkvi.
9. Ktorý v Eucharistii vyžaruje svetlo lásky na celú zem.
10. Ktorý ustanovil Oltárnu sviatosť.

Bolestný ruženec.

Prvé tajomstvo.

1. Ktorý sa pre nás krvou potil.
2. Ktorý v Getsemanskej záhrade cítil slabosť ľudskej prirodzenosti.
3. Na ktorého doľahli smútok a úzkosť.
4. Ktorý sa obrátil na apoštolov slovami. "Ostaňte tu a bdejte so mnou."
5. Ktorý videl ľudí, pre ktorých bude jeho krv vyliata nadarmo.
6. Ktorý vedel, že ho budú nenávidieť napriek jeho veľkej láske.
7. Ktorý prosil: "Otče, ak chceš, vezmi odo mňa tento kalich!"
8. Ktorývolal: "Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane!"
9. Ktorému sa zjavil anjel z neba a posilňoval ho.
10. Ktorý sa pre nás krvou potil.

Druhé tajomstvo.

1. Ktorý bol pre nás bičovaný.
2. Ktorého dal Pilát zbičovať.
3. Ktorého vojaci vzali do vládnej budovy a zhromaždili celú kohortu.
4. Ktorý bol priviazaný k stĺpu.
5. Ktorý bol zhanobený trestom určeným pre otrokov.
6. Ktorého hriešnici nemilosrdne týrali.
7. ktorý znášal kruté údery bičom.
8. Z tela ktorého tiekli pramienky krvi.
9. Ktorý trpel za hriechy zmyselnosti páchané vo svete.
10. Ktorý bol pre nás bičovaný.

Tretie tajomstvo.

1. Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.
2. Ktorého vojaci odeli do šarlátového plášťa.
3. Ktorému namiesto žezla dali do ruky trstinu.
4. Ktorému položili na hlavu tŕňovú korunu.
5. Ktorému sa posmešne klaňali a posmievali sa mu slovami: "Buď pozdravený židovský kráľ!"
6. Na ktorého pľuli a bili ho trstinou po hlave.
7. Pri pohľade na ktorého Pilát povedal:"Hľa, človek!"
8. Ktorého židia zavrhli krikom: "Preč s ním! Ukrižuj ho!"
9. Ktorého vyvolený národ neprijal za kráľa.
10. Ktorý bol pre nás tŕním korunovaný.

Štvrté tajomstvo.

1. Ktorý pre nás kríž niesol.
2. Ktorý vzal na plecia drevo kríža dobrovoľne a s láskou.
3. Ktorý klesol pod ťarchou kríža.
4. Ktorého cestou na Kalváriu bili a potupovali.
5. Ktorého si stretla na bolestnej ceste na Kalváriu.
6. Ktorý napomenul plačúce ženy slovami: "Neplačte nado mnou, ale samy nad sebou a nad svojimi deťmi."
7. Ktorému Šimon z Cyrény pomáhal niesť kríž.
8. Ktorému Veronika šatkou utrela zakrvavenú tvár.
9. Ktorý nás pozýva niesť s ním svoj každodenný kríž.
10. Ktorý pre nás kríž niesol.

Piate tajomstvo.

1. Ktorý bol pre nás ukrižovaný.
2. Ktorému kati stŕhali šaty z rán.
3. Ktorému prerazili ruky a nohy klincami.
4. Ktorého vyzdvihli na kríž.
5. Ktorý visel medzi dvoma zločincami.
6. Ktorému sa posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi.
7. Ktorého všetci opustili, okrem Matky, Jána a niekoľkých žien.
8. Pri ktorého smrti sa slnko zatmelo a chrámová opona sa roztrhla napoly.
9. Ktorému vojak prebodol kopijou bok.
10. Ktorý bol pre nás ukrižovaný.

Slávnostný ruženec.

Prvé tajomstvo.

1. Ktorý slávne vstal z mŕtvych.
2. Ktorý zostúpil k zosnulým a zjavil im vykúpenie.
3. Ktorý zvíťazil nad smrťou a hriechom.
4. Ktorý splnil svoju predpoveď, že tretieho dňa vstane z mŕtvych.
5. Ktorý sa zjavil Márii Magdaléne.
6. Ktorý sa zjavil apoštolom vo Večeradle a pozdravil ich: "Pokoj vám!"
7. Ktorý sa zjavil emauzským učeníkom.
8. Ktorý priviedol k viere neveriaceho Tomáša.
9. Ktorý dal apoštolom moc odpúšťať hriechy.
10. Ktorý slávne vstal z mŕtvych.

Druhé tajomstvo.

1. Ktorý slávne vystúpil do neba.
2. Ktorý vyzval apoštolov, aby očakávali prisľúbeného Ducha Svätého.
3. Ktorý rozkázal apoštolom odísť do Galiley na vrch.
4. Ktorý poslal apoštolov do celého sveta, aby učili a krstili.
5. Ktorý je s osláveným telom po pravici Otca.
6. Ktorý sľúbil, že bude s nami po všetky dni až do skončenia sveta.
7. Ktorý nám šiel pripraviť miesto vo svojom kráľovstve.
8. Ktorý chce, aby tí čo ho milujú, boli s ním v nebeskej sláve.
9. Ktorý znova príde ako sudca živých i mŕtvych.
10. Ktorý slávne vystúpil do neba.

Tretie tajomstvo.

1. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
2. Ktorý zoslal svojho Ducha v podobe ohnivých jazykov.
3. Ktorý zoslal Ducha Svätého na tých, ktoríspolu s tebou jednomyseľne zotrvávali na modlitbách.
4. Ktorý zoslal Ducha Svätého na apoštolov, aby im pripomenul všetky jeho slová.
5. Ktorý zoslal Ducha Sily, aby dodal odvahu svojim učeníkom.
6. Ktorý zoslal Ducha Tešiteľa, aby sme sa necítili ako siroty.
7. Ktorý nám zoslal Ducha Oživovateľa, aby sme žili ako nové stvorenia.
8. Ktorý nám zoslal Ducha Posvätiteľa, aby nás viedol k Otcovi.
9. Ktorý nám zoslal Ducha Pravdy, aby riadil Cirkev.
10. Ktorý nám zoslal Ducha Svätého.

Štvrté tajomstvo.

1. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
2. Ktorý ťa chránil od porušenia v hrobe.
3. Ktorý ťa ako prvú urobil účastnou na sláve zmŕtvychvstania.
4. Ktorý ťa urobil obrazom oslávenej Cirkvi.
5. Ktorý nás tvojím nanebovzatím posilňuje na pozemskej púti.
6. Ktorý ťa urobil našou Orodovníčkou v nebi.
7. Ktorý ochotne vypočuje tvoje prosby za nás.
8. Ktorý nám tvojím nanebovzatím ukázal, kde je naša pravá vlasť.
9. Ktorý nám tvojím nanebovzatím ukazuje, že sa oplatí žiť pre nebo i za cenu veľkých obetí.
10. Ktorý ťa, Panna, vzal do neba.

Piate tajomstvo.

1. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
2. Ktorý ťa uviedol do svojho kráľovstva.
3. Ktorý ťa ustanovil za kráľovnú vesmíru.
4. Ktorý chce, aby si bola sprostredkovateľkou všetkých milostí.
5. Ktorý chce, aby si bola Matkou Cirkvi a pomocnicou kresťanov.
6. Ktorý ťa korunoval za kráľovnú anjelov a svätých.
7. Ktorý ťa urobil posilou mučeníkov.
8. Ktorý ťa urobil vzorom panenských duší.
9. Ktorý ťa urobil útočiskom hriešnikov.
10. Ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.

Sláva Bohu a Nepoškvrnenej.

Replies:


Reply author: lila
Replied on: 29 júl 2009 12:52:58
Správa:

Ďakujem


Reply author: Mato
Replied on: 29 júl 2009 13:14:08
Správa:

Super, vdaka.


Reply author: Ela
Replied on: 29 júl 2009 21:49:34
Správa:

Vdaka. Ela


Reply author: Rafael
Replied on: 29 júl 2009 23:43:47
Správa:


Reply author: zrno
Replied on: 30 júl 2009 14:28:18
Správa:

Ďakujem a som rád, že aspoň niekto prejavil záujem.

Sláva Bohu a Nepoškvrnenej.


Reply author: Evelinka
Replied on: 26 november 2009 22:14:43
Správa:

Zrno, náhodou nevieš, odkiaľ pochádza ten rozjímavý ruženec, alebo kto ho vymyslel?


Reply author: zrno
Replied on: 27 november 2009 08:07:08
Správa:

Evelinka, viem tento text je pre vnútornú potrebu členov Rodiny Nepoškvrnenej,
ktorej som členom a schválil ho Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický biskup.
Neviem či sa dá aj voľné kúpiť, ak máš záujem môžem sa opýtať.

Sláva Bohu a Nepoškvrnenej.


Reply author: jmj
Replied on: 04 január 2010 12:32:42
Správa:Modlitba rúženca je silnejšia ako atomová bomba!


Maria, Královna ruženca, zázračným spósobom zachránila malé, štvorčlcnné spoločenstvo pátrov jezuitov, ktorí žili na fare vzdialenej len 8 blokov domov od centra explózie.

Páter Hubert Schiffer, ktorý zomrel 27. marca 1982 vo Frankfurte, podal o tom ako očitý svedok svedectvo na jednom eucharistickom kongrese vo Philadelfii (USA). Ako 30-ročný kňaz pósobil na fare „Nanebovzatja Panny Marie" v Hirošimě. Pred desaťtisícami učastníkov podal nasledujúce svedectvo:

„Úplné náhle, akoby medzi jedným a druhým nádychom, sa modré nebo nad Hirošimou osvictilo zaslepujúcim, neopísaterne oslňujúcim intenzívnym svetlom. Obklopovalo ma len trrblietavé svetlo.

Nemol som ani vidieť, ani rpzmýšl'ať. Na moment všetko stíchlo. Plával som v oceáne svetla, bezbranný a ustráchaný. Zdálo sa, že miéstnosť prestala dýchat' naplnená smrtelným tichom.

Zrazu sa ozvalo hromobilie hroznej explózie. Nevidiťerná sila ma zhodila zo stoličky. Vo vzduchu ma to triaslo, hádzalo, krátilo ako list v jesennom vetre. Potom sa všetko ponorilo do tmy, do ticha, do ničoty. Nestratil som vedomie, lebo som sa snažil myslieť na to, čo sa stalo. Cítil som, že aj já sám som v tejto totálnej trne. Ležal som tvárou k zemi na drevených troskách.

Ťažký predmet ťažil mój chrbát a po tvári mi stékala krv. Nič som nevidel a nepočul. Myslel som si, že som mrtvy! Potom som počul svoj vlastný hlas. To bola tá najhroznejsia skúsenosť zo všetkého. Ukázala mi,.že som ešte živý a vo mne rástlo strašné vedomie, že sa musela stať hrozná katastrofa!

Jeden celý deň som strávil ja a moji traja spolubratia v tomto ohnivom pekle, dýme a žiarení, pokial' nás nenašli záchranári a nepriviedli nás do bezpečia. Boli sme sice všetci zraneni, ale vďaka Božcj milosti sme prežili."
Ľudsky si nikto nevie vysvetliť, prečo tito štyria jezuitskí pátri, P. Hugo Lasalle, P. Kleinsore, P. Cieslik a P. Schiffer, ktorí boli v roku 1976, v čase eucharistického kongresu ešte živí, v okruhu 1,5 km ako jediní zo státisícov prežili.

Zostáva to hádankou pre všetkých expertov, prečo ani jeden zo štyroch pátrov neutrpěl škody rádioaktivneho žiarenia a prečo ich dom vzdialený 8 blokov od centra explózie zostal stať, hoci všetky budovy okolo boli zničené a spálené.

Ani 200 amerických a japonských lekárov a vedcov nemohlo nájsť vysvetlenie, prečo páter Schiffer napriek všetkému žil po explózii bez následkov ešte 33 rokov, a to pri dobrom zdraví! Na mnohé otázky počuli všetci udivení vždy tú istú odpověď:

<span id='hl' style='background-color: yellow'>
„Ako misionáři sme chceli žiť v našom živote jednoducho posolstvo z Fatimy, a preto sme sa denne modlili růženec."
To je posolstvo Hirošimy prinášajúce nadej: Modlitba je silnejšia ako atomová bomba.
[/hl]

Keď vyznajú l'udia všetkých národností a náboženských vyznaní Boha ako svojho Stvoritel'a, svojho Pána a spoločného Otca, keď budu chcieť poznat' Jeho vóTu a budu ho prosit' o pomoc, tak nás to privedie k pravému pokojů. A keď budeme predovšetkým my - kresťania, vzývat' ružencom „Královnu pokoja" a „Matku všetkých národov",tak to osoží a učiní ovel'a viae ako všetky konferencie a pozemské 1'udské námahy. Kňaz p. Peyton povedal cosi, čo sa hodí práve sem:„The family that prays together, stays together

" Rodina, ktorá sa spolu modlí, spolu aj zostane "A to platí aj pre celu ludskú rodinu.


Kostol ruženca v Hirošime
Dnes sa v centre novovystavaného města Hirošimy nachádza kostol zasvátený Panně Marii. 15 sklených okien znázorňuje 15 tajomstiev ruženca, ktorý sa tam 1'udia deň a noc modlia. Biskup Fulton J. Sheen, nebohý biskup New Yorku, povedal v jednom rozhlasovom vysielaní: „Tretia svetová vojna
nemusí byt'; ani žiadna nebude, keď proti hrozbe atómovej bomby postavíme

„Ženu"! Pannu Máriu

Prameň: Hubert Schiffer, The Rosary of Hiroshima, Blue Army - Washington, N.J.

pokracovanie
http://jezismaria.ic.cz/MARIAEM_JEZIS_MARIA/MODLITBA/ruzenec/ruzenec.htm br /

home
http://mariaem.ic.cz


Reply author: zrno
Replied on: 25 január 2010 11:06:05
Správa:

Evelinka, minule som našiel modlitby rozjímavého ruženca v kresťanskom obchode, je to malá brožúrka z názvom: Zlatá kniha
viď tu: http://svetielko.sides.sk/stpon.html

Sláva Bohu a Nepoškvrnenej.


Reply author: Riman
Replied on: 25 jún 2012 02:29:32
Správa:

Mohol by mi niekto prezradiť odkial sa odrazu vzal ten "ruženec svetla"?

Klasický ruženec prešiel svojim dlhým vývojom, má svoju starú históriu, ale ruženec svetla je blesk z čistého neba. Odkiaľ to pochádza? A ten rozjimavý je tiež od koho?


Reply author: amerika1
Replied on: 25 jún 2012 08:55:40
Správa:

Vymyslel ho Wojtyla Aj sam si ho schvalil , ale nastastie nam zaostalym konzervativcom dovolil v tom schvalovacom dokumente , ze sa mozeme modlit aj klasickym sposobom Este ze nam to dovolil


Reply author: Ela
Replied on: 25 jún 2012 10:00:47
Správa:

to, ze ruzenec svetla vymysel JP II., to som vedela, pytam sa teraz ameriky, ci jeho odpoved sa vztahuje aj na tu cast otazky, ktora sa tyka rozjimaveho ruzenca. Aj tato forma modlitby ruzenca pochadza od neho? A moja podotazka. Je nieco zle na "rozjimavom ruzenci"? (teda okrem toho, ze ju napr. vymyslel JP II., pretoze vidim tendenciu, ze ked on ma v niecom "prsty", tak to apriori musi byt zavadne, aj keby nebolo...) Ked sa len opakuju jednotlive tajomstva, tak clovek, myslienkami niekedy (casto) odbehne "mimo", pri rozjimavom musi nad kazdym tajomstvom rozjimat, byt viac sustredeny... ina otazka je, ze tych textov k rozjimaniu je uz vela a nemusia byt vsetky "koser".. a tu uz v moze vzniknut problem... to je moj nazor . Som prekvapena, to uz sice nie je o ruzenci, kolko vznika, resp. objavuje sa litanii k roznym svatym.... (tak sa mi zda, ze nielen k svatym, lebo niekto mi spominal aj litanie k JP II. ) ale moze to byt len z agentury JPP, takze "informacia zarucene nezarucena, ale vzhladom na kult JP II, ktory sa pestuje, pravdivost tejto info ani nevylucujem )
ela


Reply author: amerika1
Replied on: 25 jún 2012 10:14:04
Správa:

Co sa tyka rozjimaveho ruzenca , tak pravdupovediac neviem Ja osobne sa ju nemodlim , plne mi postacuje tradicny ruzenec
Tu je totiz jedna nebezpecna tendencia , ktorou je vsetko vylepsovat . A vsetko tradicne je nedokonale , malo oslovujuce , malo posvacujuce Tato snaha po neustalych zmenach je nebezpecna
Naco je ruzenec svetla ? Co moze dat viac ako tradicny ruzenec ?
Odpoved je jasna Nic ! Proste snaha zvyraznit vlastnu osobnost Wojtylu , ktory musel vo vsetkom poukazat na vlastnu nenahraditelnost


Reply author: amerika1
Replied on: 25 jún 2012 12:05:18
Správa:

Ta modlidba rozjimaveho ruzenca pochadza od rodiny Neposkvrnenej Dokonca ju mam niekde v kniznici , od niekoho som ju dostal ,kto ma zaujem tak mu ju darujem


Reply author: Rafael
Replied on: 25 jún 2012 12:13:47
Správa:

citácia:
A moja podotazka. Je nieco zle na "rozjimavom ruzenci"?

Ked sa len opakuju jednotlive tajomstva, tak clovek, myslienkami niekedy (casto) odbehne "mimo", pri rozjimavom musi nad kazdym tajomstvom rozjimat, byt viac sustredeny..... to je moj nazor .
ela

Pôvodne zaslal Ela - 25 jún 2012 :  10:00:47Existuju stare modlitebne knizky, v ktorych su klasicke tajomstva este viac rozclenene, na kazdy Zdravas samostatne.
Nie je to vymysel novej doby.
Dovody existencie takejto formy sa zhoduju s nazorom Ely.

Ruzenec svetla je odpornost sama, oslava "osvietencov", ktori sa podpisali uz v samotnom nazve.

Dalsim problemom je tzv. fatimsky dodatok po kazdom desiatku.
Doporucujem nemodlit.


Reply author: Mato
Replied on: 25 jún 2012 12:25:16
Správa:

Co je fatimsky dodatok?


Reply author: maaajo
Replied on: 25 jún 2012 12:54:13
Správa:

Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo.


Reply author: Mato
Replied on: 25 jún 2012 13:48:43
Správa:

Vdaka.

A aky je s nim problem?


Reply author: Ela
Replied on: 25 jún 2012 14:09:42
Správa:

ozaj, aky je s tym dodatkom problem? Mne nesedi uz stylisticky.."..najma tie, ktore najviac potrebuju tvoje milosrdenstvo... " tak mi napadlo, ze ci su aj take duse, ktore by milosrdenstvo nepotrebovali...!?

Prave nedavno, ked zeny sa modlili ruzenec v kostole, tak sa mi pri tomto "dodatku" vynorila taka myslienka, ze preco dnesni "modernisti", tento dodatok vlastne nezrusia? ved nim krasne potvrdzuju to co inde a tak casto uz popieraju - EXISTENCIU PEKLA

ela


Reply author: Rafael
Replied on: 25 jún 2012 14:16:31
Správa:

Z opatrnosti.

Na zaklade faktu, ze od cias uznania Fatimy za prave zjavenia, tato udajna prosba PM sa nevyskytuje v modlitbach ruzenca ani len u papeza, ktory Fatimu uznal, ani u jeho nasledovnikov.
Skontrolujte si svoje modlitebne knizky zpred 2VK, ci v nich najdete okrem klasickeho textu a struktury aj tento dodatok. Ja mam 254 roznych aj neslovenskych knih z modlitbami, je to len v jednej z nich.
Cirkevne schvalenie - tiez nevedno, ze by tento dodatok dostal - alebo mozno prave preto nedostal. Pod akym cislom?
Samotny opis tejto poziadavky je rozporny - nenasiel som dva predkoncilove zdroje, ktore by sa zhodovali na líčení vzniku tejto udajnej poziadavky od PM (pripusta sa padelani), zato pokoncilove zdroje papagajuju medzi sebou a od seba ostosest ako samozrejmost, ze sa jedna o legitimnu fatimsku poziadavku.

Okrem toho, napadna podobnost je tu aj s fenomenom Kowalska a tzv. ruzencom milosrdenstva.
Ak je zmysel dodatku v tej trojprosbe, tak by malo byt naprosto jasne, ze na umysel tej trojprosby je mozne obetovat samotny ruzenec ako taky, a to bud cely alebo jeho cast, bez nutnosti dodatkovat. Kto si pozrie historiu ruzenca, pokusy vpasovavat rozne modlitby do neho boli (a veru neboli to nijako zavadne modlitby), ale papezi to nedovolovali. Nezda sa mi doveryhodne, ze integritu tejto modlitby, ktorej sila je prave v jej nadcasovej znamej starodavnej podobe, spajajucej rovnakostou cele generacie, potvrdenej samotnymi namestnikmi Krista, vratane zakazov menit ruzenec, ze by zrazu sama PM dosla s vylepsujucim napadom, taktrochu akoby natruc svojmu Synovi, ktory cez svojich zastupcov na zemi pocas staroci postupoval vzdy inac. Ci uz islo o zachranu jednotlivcov, alebo o celu Europu (Lepanto), ruzenec meneny nesmel byt.

Menit nieco integralne fungujuce naoko nepatrnou zmenou, vsuvkou ci vypustkou, rovna sa zasiat semienko, ktore casom svojimi korienkami rozdrti aj skalu. Fatimsky dodatok je preto nielen ze zbytocny co do zmyslu, ale je aj cudzorodym cudzopasnikom, pomalicky konajucim svoje dielo. Prijatim jednej minizmeny, sa otvara vzdy cesta k prijatiu aj dalsich zmien, aj velkych. Az sme sda dopracovali k ruzencu svetla, namiesto radsej zintenzivnenejsiemu modleniu povodneho tradicneho klasickeho (a nefatymskeho) ruzenca.

P.S. Pater Pio, znamy to ruzenciar, pouzival tradicnu formu ruzenca aj na umysly z dodatku - nepotreboval dodatkovat.. Mozno tiez zaujimava indicia.
Reply author: Mato
Replied on: 25 jún 2012 14:28:59
Správa:

Vdaka, to co pisete dava zmysel.


Reply author: radar
Replied on: 25 jún 2012 14:33:37
Správa:

Mato, mato, ta vasa rarachovska dusa...


Reply author: Zachariáš
Replied on: 25 jún 2012 15:20:50
Správa:

História modlitby posvätného ruženca je potvrdením jeho neustáleho vývinu:
V prvých storočiach sa mnísi modlili celý žalltár-150 žalmov.V niektorých púrípadoch žalmy nahrádzali 150 "otčenášmi" a rátanie si uľahčovali kamienkami,tie boli neskôr nahradené guľôčkami.Nástupom druhého tisícročia sa začali nahrádzať "otčenáše" "zdravasmi" dopĺňané úryvkami z evanjelia.V rokoch 1410-1439 Dominik Pruský predkladá veriacim Mariánsky žaltár,kde s nachádzalo 50 "zdravasov prepojených na úryvky evanjelia.Tento Mariánsky žaltár s uchytil a v rôznych regiónoch vznikali jeho adpatácie a počet tajomstiev dosahoval až číslo 300.Dominikán Alain dela Roche(1428-1478) vydal jednotné vydanie mariánskeho žaltára,ktorý sa začal nazývať "Ruženec Preblahoslavenej Panny Márie".Ruženec zjednodušil r.1521 dominikán Alberto de Castello,ktorý vybral 15 úryvkov z evanjelia na meditáciu.Pápež Pius V. ho uviedol pre celú cirkev.Po fatimskom zjavení,na základe žiadosti samotnej Panny Márie bola doň vložená prosba "Ó Ježišu,odpusť nám naše hriechy..." a Pápež Ján Pavol II. pridal k nemu veľmi vhodne tajomstvá-evanjeliové úryvky z činnosti Ježiša Krista(krst,kázanie,svadbu v Káne,premenie na vrchu Tábor a ustanovenie sviatosti oltárnej).


Reply author: amerika1
Replied on: 25 jún 2012 16:45:06
Správa:

Problem toho , co pise Rarach , kde sa vyskytuje alebo nie , je v rozlicnom sposobe modlenia latinskeho ruzenca Nepridava sa v nej ani po mene Jezis tajomstvo , to vsak neznamena , ze pridanie tajomstva nie je povolene kompetentnou autoritou
A este na doplnenie , existuju rozne verzie tejto modlidby Sice vyznamovo nie prilis odlisne , ale vyskytuju sa Aj v latinskych originaloch


Reply author: amerika1
Replied on: 25 jún 2012 17:06:12
Správa:

Mne nesedi uz stylisticky.."..najma tie, ktore najviac potrebuju tvoje milosrdenstvo... "

Vy nepotrebujete Bozie milosrdenstvo k spase ?
Kto ma odvahu z tu pritomnych o sebe povedat , ze nepatri k tym , ktori najviac potrebuju Bozie Milosrdenstvo ?
Vieme z podobenstva o farizejovi a mytnikovi , ktory z tych dvoch odisiel ospravedlneny


Reply author: Riman
Replied on: 25 jún 2012 17:33:11
Správa:

citácia:
Mato, mato, ta vasa rarachovska dusa...

Pôvodne zaslal radar - 25 jún 2012 :  14:33:37
A ja myslím, že asi aj správne koná. Opatrnosť patrí medzi kresťanské čnosti. Je správne byť opatrný. A modlitba je práve vec, ktorá do človeka dokáže vniknúť dosť hlboko, doslova ho pohltí, preto je tu istá opatrnosť na mieste.


Reply author: Rafael
Replied on: 25 jún 2012 17:41:37
Správa:


Ukazme si stav pred koncilom (Nabozne vylevy 1945), davno by fatimsky dodatok bol implementovany, kedze od Fatimy presli tri desiatky rokov.
Kto pozna NV, tak vie, ze tam napastovali hadam vsetko, co sa co i len trochu smyklo okolo zbozneho sluchu. Reprezentativnejsia modlitebno-poucna kniha ako NV, neexistuje.

V docela podrobnom exkurze o ruzenci, vyberam nasledovne ukazky, je tam vselico zaujimave (a zaroven si treba vsimnut, co tam naopak nie je a preco tam nie je)

Takze vidime, ze davno po udajnej Fatimskej prosbe, ruzenec sa nemodlil s dodatkom.
Kto sa ho pomodlil, akurat co sa vystavil "bonusu", ze pride o odpustky: ani tridsat rokov po oficialnom schvaleni papezi neumoznili vsunut dodatok do ruzenca, kedze platnost predmetneho kanona neobmedzili od roku 1917.
Tu vselico nehra.
To na tie casy vyzera na velice zaujimavy a silny argument v neprospech dodatku.


P.S. amerika, znenia tajomstiev nepatria ku podstate ruzenca (vid vysvetlenie v ukazke, je dost podrobna)


Reply author: Riman
Replied on: 25 jún 2012 18:10:42
Správa:

No dobre, ale vŕta mi hlavou kto a aký by mal záujem na tom, aby ľudí presvedčil, že ten dodatok pochádza od PM z Fatimy a aby sa ho modlili, hoci to nie je pravda? Kto a prečo by to robil?


Reply author: amerika1
Replied on: 25 jún 2012 18:38:26
Správa:

Tu je viacero otazok
1, Nachadza sa teto modlidba v protokoloch o vysluchoch vizionarov ?
Ak ano Leirsky biskup ju v procese uznal za v nicom neodporujucu uceniu Cirkvi ?
Ak ano schvalil jej znenie ?
Ak nie , na zaklade coho by knihy o Fatime s touto modlidbou dostali imprimatur a nihil obstat
Tvrdili vizionari , ze je to zelanie Panny Marie , aby sa tato modlidba modlila na konci desiatku ?
Ak ano , nachadza sa to v protokoloch o vysluchu vizionarov ?
Ak ano schvalil ju biskup a papez schvalenim pravosti zjavenia ?
Ak bola sfalsovana , bolo sfalsovane cele fatimske zjavenie ?
Neurobilo by sfalsovanie casti , pochybnym celok ?
Kedy ziadala Panna Maria , aby sa zverejnilo tretie tajomstvo ?
Posluchli ?


Reply author: amerika1
Replied on: 25 jún 2012 18:48:51
Správa:

P.S. amerika, znenia tajomstiev nepatria ku podstate ruzenca (vid vysvetlenie v ukazke, je dost podrobna)

Tak viete pre nas , ktori sme upadli na nizku uroven ludovej zboznosti ...


Reply author: radar
Replied on: 25 jún 2012 19:53:00
Správa:

Amerika, prijmite moj obdiv a uznanie, aj co sa tyka tejto temy aj co sa tyka temy o nepokrstenych detoch.


Reply author: Ela
Replied on: 25 jún 2012 21:07:17
Správa:

nepochopili sme sa. Ja som prave myslela, ze Bozie milosrdenctvo potrebujeme uplne vsetci... a je niekto, kto by ho nepotreboval [b]velmi? Preto som zauvazovala nad slovami "---najma tie...
ela


Reply author: Ela
Replied on: 25 jún 2012 21:14:56
Správa:

ach jaj, nasa radar uz vidi az do duse prispievatela, konkretne v tomto pripade do duse Mata? No toto! . Nie je to nahodou, vazena radar, opovazlive posudzovanie? Nebolo by to z Vasej strany ale po prvy raz...(vid vase vyjadrovanie k mojej malickosti) ela


Reply author: radar
Replied on: 25 jún 2012 21:49:04
Správa:

citácia:
P.S. amerika, znenia tajomstiev nepatria ku podstate ruzenca (vid vysvetlenie v ukazke, je dost podrobna)

Vsetko, co podporuje zboznost a neodporuje uceniu katolickej cirkvi, je dobre a spasonosne. Mimochodom, preto sa ruzenec vola radostny, bolestny slavnostny a svetla, lebo sa rozjima o udalostiach v zivote Pana Jezisa a svatej rodiny,co je urcite dobre a spasonosne.


Reply author: radar
Replied on: 25 jún 2012 21:56:46
Správa:

citácia:
nepochopili sme sa. Ja som prave myslela, ze Bozie milosrdenctvo potrebujeme uplne vsetci... a je niekto, kto by ho nepotreboval [b]velmi? Preto som zauvazovala nad slovami "---najma tie...

Myslim Ela, ze by ste nemali opovazlivo posudzovat slova Panny Marie, to uz je naozaj prilis.

Toto moje napomenutie aj u vas Ela, ako aj u Mata myslim uprimne a s laskou, aby ste sa zbadali, takze to naozaj neberte ani vy ako opovazlive posudzovanie, len upozornenie, ze rarach sa myli a treba byt opatrny a neverit hned vsetkemu, co povie. To neznamena, ze sa za raracha nemodlim, alebo, ze sa ho nesnazim milovat.Ak mi neverite zmierim sa s tym.

Jeden moj dobry znamy mi napisal. A pre útoky z ich strany sa netráp. Kristus prizvukoval, že jeho učeníci budú prenasledovaní .S tým nič nenarobíš. A Boh ani nechce, aby sme boli naviazaní na láskavosť a pochopenie u ostatných ľudí. On je ten, ktorý nám dokonale rozumie, miluje nás, je zdrojom všetkej lásky a On je všetko, čo k šťastiu potrebujeme. Boh stačí.
Reply author: Mato
Replied on: 25 jún 2012 22:20:06
Správa:

Len ci su to ozaj slova Panny Marie a nie nejaky hoax...


Reply author: radar
Replied on: 25 jún 2012 22:27:32
Správa:

citácia:
Len ci su to ozaj slova Panny Marie a nie nejaky hoax..

Ano,chapem...Len ci vy neverite skoro vsetkemu, co povie rarach.Ale aj vam opakujem, ze voci rarachovi necitim nenavist, modlim sa zanho a snazim sa ho milovat ako svojho blizneho.
Ja nechcem ist touto cestou,Mato,vracat vam nic nebudem, aj moje slova o rarachovskej dusi boli myslene uprimne a s laskou, aby spasa vasej duse neutrpela.


Reply author: Rafael
Replied on: 25 jún 2012 22:56:40
Správa:

citácia:
P.S. amerika, znenia tajomstiev nepatria ku podstate ruzenca (vid vysvetlenie v ukazke, je dost podrobna)

Tak viete pre nas , ktori sme upadli na nizku uroven ludovej zboznosti ...

Pôvodne zaslal amerika1 - 25 jún 2012 :  18:48:51
Ludova zboznost ma dlhodobo coraz nizsiu uroven.
Reply author: Rafael
Replied on: 25 jún 2012 23:36:42
Správa:

citácia:
No dobre, ale vŕta mi hlavou kto a aký by mal záujem na tom, aby ľudí presvedčil, že ten dodatok pochádza od PM z Fatimy a aby sa ho modlili, hoci to nie je pravda? Kto a prečo by to robil?

Pôvodne zaslal Riman - 25 jún 2012 :  18:10:42Daj nejake tazsie otazky.Reply author: Rafael
Replied on: 25 jún 2012 23:45:13
Správa:

citácia:
Tu je viacero otazok
1, Nachadza sa teto modlidba v protokoloch o vysluchoch vizionarov ?
Ak ano Leirsky biskup ju v procese uznal za v nicom neodporujucu uceniu Cirkvi ?
Ak ano schvalil jej znenie ?
Ak nie , na zaklade coho by knihy o Fatime s touto modlidbou dostali imprimatur a nihil obstat
Tvrdili vizionari , ze je to zelanie Panny Marie , aby sa tato modlidba modlila na konci desiatku ?
Ak ano , nachadza sa to v protokoloch o vysluchu vizionarov ?
Ak ano schvalil ju biskup a papez schvalenim pravosti zjavenia ?
Ak bola sfalsovana , bolo sfalsovane cele fatimske zjavenie ?
Neurobilo by sfalsovanie casti , pochybnym celok ?
Kedy ziadala Panna Maria , aby sa zverejnilo tretie tajomstvo ?
Posluchli ?

Pôvodne zaslal amerika1 - 25 jún 2012 :  18:38:26No a prave odpovede na tieto otazky iba potvrdzuju, ze to cele okolo dodatku smrdi nedoveryhodnostou.

Staci, co polahky moze overit kazdy - ze Cirkev tuto dodatkovu modlitbu nevkomponovala do ruzenca vyse polstorocia, Svata Stolica to nedovolila, az kym nenastupila nova krv anticirkevnych hierarchov.
Toto je vymluvnejsie nez nejake protokolarne otazky, na ktore ajtak overenu odpoved my tuna nemozeme ziskat a ktore len viria este vacsie spekulacie namiesto ich eliminovania.

Henten dodatok treba radsej poslat k ladu. Nic tym nikto nepokazi. Ruzenec zostava tym cim bol, uzitok z jeho modlenia ajtak na nejakom dodatku nestoji, nestal ani pred ani po Fatime.


Reply author: amerika1
Replied on: 26 jún 2012 09:33:12
Správa:

Modlit sa ju nemusite , dokonca by som suhlasil aj s tym , ze samotnemu ruzencu to nic neuberie Ale tvrdit , ale vnasat pochybnosti o jej falsovani je silna kava Mate na to nejaky priamy dokaz ?


Reply author: Zachariáš
Replied on: 26 jún 2012 10:07:34
Správa:

O tom,ako celá Cirkev - hierarchia i laici,napriek mimoriadnym zázrakom vykonaných samotnou svätou Pannou vo Fatime a jej presným a závažným proroctvám nedostatočne reagovala nemusím písať.Dôsledky boli strašné.Uznať zjavenie je jedna vec,no naplniť žiadosť presvätej Bohorodičky je vec druhá.Ak si najsvätejšia Panna žiadala zasvätiť Rusko jej nepoškvrnenému srdcu,prečo toľké otáľanie?To musela prísť II.svetová vojna a prenasledovanie kresťanov bezbožným komunizmom rozšíreným z Ruska presne tak ako to bolo predpovedané aby zodpovední začali konať?Prečo je jej požiadavka modliť sa za každým desiatkom ruženca prosbu "Ó Ježišu.." niekomu podozrivá a tak dlho bolo treba čakať aby sa uskutočnila?A ešte stále niektorým nedošlo,že ignorovaním Fatimského posolstva,vrátane prosby za záchranu duší požadovanej samotnou Pannou Máriou,prichádza ku čoraz väčšej skaze duší?
Niekomu veľmi záležalo aby požiadavky vyslovené samotnou Pannou Máriou boli ignorované.Ten niekto je vrahom duší.Rozmyslite si koho počúvať,či Pannu Máriu,o ktorej máme úplnú istotu potvrdenú Cirkvou,že to bola ona vo Fatime,alebo satana,ktorý sa snaží mariť záchranu duší.


Reply author: amerika1
Replied on: 26 jún 2012 15:13:48
Správa:

citácia:
Len ci su to ozaj slova Panny Marie a nie nejaky hoax...

Pôvodne zaslal Mato - 25 jún 2012 :  22:20:06Mozme to logicky posudit
1, Odporuje tato modlidba v niecom uceniu Cirkvi vo veciach viery a mravov?


Reply author: Rafael
Replied on: 27 jún 2012 12:11:06
Správa:

citácia:
Modlit sa ju nemusite , dokonca by som suhlasil aj s tym , ze samotnemu ruzencu to nic neuberie Ale tvrdit , ale vnasat pochybnosti o jej falsovani je silna kava Mate na to nejaky priamy dokaz ?

Pôvodne zaslal amerika1 - 26 jún 2012 :  09:33:12Ak nieco vnasam o tom dodatku, tak praveze nie pochybnosti o falsovani - vnasam pochybnost o pravosti.

Silna kava toto? Vsak to je este sladke mliecko oproti inym kavam, ktore Vatikan uvaril a stale vari..

Najlepsim priamym dokazom pre pochybnosti su nejestvujuce priame dokazy o pravosti dodatku.
Zato priamych dokazov o ucinnosti ruzenca aj bez tzv. fatimskeho dodatku, je naporudzi habadej.
citácia:

1, Odporuje tato modlidba v niecom uceniu Cirkvi vo veciach viery a mravov?

Pôvodne zaslal amerika1 - 26 jún 2012 :  15:13:48
Odporuje dodatok "lebo tvoje je kralovstvo a moc i slava naveky" v Otcenasi, niecomu v uceni Cirkvi?

A predsa KC nedovolila tento dodatok pouzivat.Odporuje meno sv. Jozefa v kanone rimskeho ritu niecomu v uceni Cirkvi?

A predsa ho KC nedovolila do kanonu vsunut, Lev XIII. dokonca musel uradne zasiahnut a kanonicky pohrozit biskupom, co to tam chceli vpasovat. Preco asi?

Prikladov na to, co vselico neodporuje uceniu v KC a predsa sa v KC modlitbach nenachadzaju, ba zakazuju, je na tisice.Reply author: Zachariáš
Replied on: 27 jún 2012 12:32:07
Správa:

citácia:Odporuje dodatok "lebo tvoje je kralovstvo a moc i slava naveky" v Otcenasi, niecomu v uceni Cirkvi?

A predsa KC nedovolila tento dodatok pouzivat.Povolila.Kto neverí nech ide na liturgiu sv.Jána Zlatoústeho ku byzantským katolíkom.
Alebo to máme pekne aj tu,v slovenčine i v csl. :
www.grkat.nfo.sk/Texty/modlitby-csl-slov-1.html


Reply author: Zachariáš
Replied on: 27 jún 2012 12:38:29
Správa:Samotný ruženec nie je liturgickou modlitbou,môže sa meniť aj počet zrniek aj tajomstvá,so súhlasom biskupov.ako príklad uvediem Ruženec ku Sedembolestnej Panne Márii,ktorý bol odobrený pre Bratstvo Sedembolestnej Panny Márii v Malackách a to rozhodnutím arcibiskupského ordinariátu č.6780 z 8.dec.1889.


Reply author: amerika1
Replied on: 27 jún 2012 14:11:22
Správa:

Co sa tyka fatimeskeho dodatku naviac plne suhlasi so samotnym zjavenim
A to konkretne s prvym tajomstvom , kde bolo vizionarom umoznene nahliadnut do pekla , takze plne tomu zodpovedaju slova zachran nas od pekelneho ohna a prosba presvatej Bohorodicky za modlidby a obety za obratenie hriesnikov , comu zodpovedaju slova prived do neba vsetky duse , najma tie , ktore najviac potrebuju Tvoje milosrdenstvo

Takze mame bod 2

modlidba v nicom neodporuje pravosti posolstva obsiahnuteho v zjaveni , ktore je schvalene apostolskym stolcom


Reply author: amerika1
Replied on: 27 jún 2012 14:19:57
Správa:

A predsa KC nedovolila tento dodatok pouzivat.

Tu je vsak jasne , ze Cirkev fatimsky dodatok povolila pouzivat Na schvalenie nie je vzdy nutne pisomne schvalenie , staci aj ustne a naviac Cirkev nikdy proti nikomu nezakrocila , ano ziadna autorita , kto sa tento dodatok modlil verejne sam , ci s inymi , co je nepriamy dokaz , ze ho Cirkev skrze autority schvaluje
Ten dodatok , nie je ziadna utajena modlidba , o ktorej by cirkevne eutority nevedeli ze :
1, veriaci ju povazuju za prianie Panny Marie Fatimskej
2, ze pochadza od Panny Marie samotnej
3, ze ju sprostredkovala skrze fatimskych vizionarov
4,ze ma sluzit ako modlidba za obratenie hriesnikov najma postihnutych bludom komunizmu , pred ktorym Panna Maria vo Fatime varovala
5, ze ma sluzit na zachranu dusi , o ktorych Panna Maria povedala , ze smeruju k zatrateniu , lebo sa za ne nik nemodli


Reply author: Rafael
Replied on: 28 jún 2012 10:09:03
Správa:

citácia:
Co sa tyka fatimeskeho dodatku naviac plne suhlasi so samotnym zjavenim
A to konkretne s prvym tajomstvom , kde bolo vizionarom umoznene nahliadnut do pekla , takze plne tomu zodpovedaju slova zachran nas od pekelneho ohna a prosba presvatej Bohorodicky za modlidby a obety za obratenie hriesnikov , comu zodpovedaju slova prived do neba vsetky duse , najma tie , ktore najviac potrebuju Tvoje milosrdenstvo
Pôvodne zaslal amerika1 - 27 jún 2012 :  14:11:22Toto je sukromny nazor.

citácia:
Takze mame bod 2modlidba v nicom neodporuje pravosti posolstva obsiahnuteho v zjaveni , ktore je schvalene apostolskym stolcom


Toto je tiez len privatny neautoritativny nazor.citácia:
Tu je vsak jasne , ze Cirkev fatimsky dodatok povolila pouzivat Na schvalenie nie je vzdy nutne pisomne schvalenie , staci aj ustne a naviac Cirkev nikdy proti nikomu nezakrocila , ano ziadna autorita , kto sa tento dodatok modlil verejne sam , ci s inymi , co je nepriamy dokaz , ze ho Cirkev skrze autority schvaluje


To nie je ziadny nepriamy dokaz. Nepriamy dokaz by bol nejaka zmienka papeza k veci, ze toleruje, alebo nejaky dokument, ktory vychadza z mlcky uznaneho dodatku. Nic take vsak obhajcovia dodatku nevedia predlozit, ze by existovalo.
Podla nauky KC, co schvaluju miestne autority, ma leda tak disciplinarnu povahu, nema najmensiu zaruku pravdivosti ci neomylnosti spravneho rozhodnutia. Takychto schvaleni kadecoho od biskupov a pod. bolo v dejinach tolko ze az. Paralela s dodatkom z fatimy je priam doocibijuca.


citácia:
Ten dodatok , nie je ziadna utajena modlidba , o ktorej by cirkevne eutority nevedeli ze :
1, veriaci ju povazuju za prianie Panny Marie Fatimskej
2, ze pochadza od Panny Marie samotnej
3, ze ju sprostredkovala skrze fatimskych vizionarov
4,ze ma sluzit ako modlidba za obratenie hriesnikov najma postihnutych bludom komunizmu , pred ktorym Panna Maria vo Fatime varovala
5, ze ma sluzit na zachranu dusi , o ktorych Panna Maria povedala , ze smeruju k zatrateniu , lebo sa za ne nik nemodli


Opat cisto privatny vyklad a interpretacia. Malo na to, aby opozicia voci dodatku nebola opravnena.

Reply author: Rafael
Replied on: 28 jún 2012 12:45:34
Správa:

citácia:


Samotný ruženec nie je liturgickou modlitbou,môže sa meniť aj počet zrniek aj tajomstvá,so súhlasom biskupov.ako príklad uvediem Ruženec ku Sedembolestnej Panne Márii,ktorý bol odobrený pre Bratstvo Sedembolestnej Panny Márii v Malackách a to rozhodnutím arcibiskupského ordinariátu č.6780 z 8.dec.1889.

Pôvodne zaslal Zachariáš - 27 jún 2012 :  12:38:29
Aspon vidno ako "pozorne" citas co iny uz dal:Tuna v teme nie je rec o tychto inych ruzencovych formach, ale o klasickom marianskom ruzenci.
Naco sem zasuvas dalsiu temu?

Okrem toho klasicky ruzenec je liturgickou modlitbou, to len tie ostatne ruzencove modlitby nemaju ten status.citácia:
O tom,ako celá Cirkev - hierarchia i laici,napriek mimoriadnym zázrakom vykonaných samotnou svätou Pannou vo Fatime a jej presným a závažným proroctvám nedostatočne reagovala nemusím písať.Dôsledky boli strašné.Uznať zjavenie je jedna vec,no naplniť žiadosť presvätej Bohorodičky je vec druhá.Ak si najsvätejšia Panna žiadala zasvätiť Rusko jej nepoškvrnenému srdcu,prečo toľké otáľanie?To musela prísť II.svetová vojna a prenasledovanie kresťanov bezbožným komunizmom rozšíreným z Ruska presne tak ako to bolo predpovedané aby zodpovední začali konať?Prečo je jej požiadavka modliť sa za každým desiatkom ruženca prosbu "Ó Ježišu.." niekomu podozrivá a tak dlho bolo treba čakať aby sa uskutočnila?A ešte stále niektorým nedošlo,že ignorovaním Fatimského posolstva,vrátane prosby za záchranu duší požadovanej samotnou Pannou Máriou,prichádza ku čoraz väčšej skaze duší?
Niekomu veľmi záležalo aby požiadavky vyslovené samotnou Pannou Máriou boli ignorované.Ten niekto je vrahom duší.Rozmyslite si koho počúvať,či Pannu Máriu,o ktorej máme úplnú istotu potvrdenú Cirkvou,že to bola ona vo Fatime,alebo satana,ktorý sa snaží mariť záchranu duší.


Pôvodne zaslal Zachariáš - 26 jún 2012 :  10:07:34Mame sa rozpisat, jak vasa cirkev na cele s vasimi papezmi "posluchli" PM a "zverejnili" tzv. tretie tajomstvo???

Jaku komediu zohrali s tou vyrehotanou panou v roli udajnej sestry Lucie?

Jake predstavenie zohral Wojtyla s tzv zasvatenim Rusku, alebo to cislo ako vraj Hnilica zasvacoval osobne priamo v srdci Moskvy?

Chces si tu o tychto veciach "poslusnosti" k Fatime pohovorit?Reply author: Zachariáš
Replied on: 28 jún 2012 16:12:38
Správa:

Tvoje tvrdenie,rarach, o tom že ruženec je liturgickou modlitbou má takú pravdivostnú hodnotu ako tvoje predošlé tvrdenie,že Katolícka Cirkev nikdy nepovolila dodatok k "otčenášu"(lebo tvoje je kráľovstvo...).Teda nulovú.Ak aj bolo povolené laikom modliť sa počas sv.omše ruženec,neznamená to,že tento je liturgickou modlitbou.

Liturgická modlitba je jedna vec a pobožnosť ku svätým je vec druhá.

Čo sa týka zverejnenia 3.tajomstva(to,čo tu tvrdíš sú nepodložené konšpirácie,bez ktorých sa zdá nepohneš v žiadnom príspevku) - čo to má spolčné s tým,že pápeži ani biskupi nereagovali na požiadavku Matky Božej a zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému srdcu nevykonali?Veci sa pohli až keď začala II.svetová.
Opäť a znovu hľadáš chyby tam kde nie sú.Episkopát i pápeži po zjavení vo Fatime nevykonali čo vykonať mali a následky nesieme dodnes a ešte ponesieme.


Reply author: Rafael
Replied on: 28 jún 2012 16:22:56
Správa:

citácia:
Tvoje tvrdenie,rarach, o tom že ruženec je liturgickou modlitbou má takú pravdivostnú hodnotu ako tvoje predošlé tvrdenie,že Katolícka Cirkev nikdy nepovolila dodatok k "otčenášu"(lebo tvoje je kráľovstvo...).Teda nulovú.Ak aj bolo povolené laikom modliť sa počas sv.omše ruženec,neznamená to,že tento je liturgickou modlitbou.

Liturgická modlitba je jedna vec a pobožnosť ku svätým je vec druhá.
Pôvodne zaslal Zachariáš - 28 jún 2012 :  16:12:38na tvoj prispevok o povoleni otcenasovskeho dodatku som nereagoval, lebo na kazdu hlupost reagovat netreba. ak chces o tom samostatnu temu, prosim

uz druhykrat som ti pastoval, ako je to s ruzencom, hned prva veta ti ukazuje, ako je to s liturgickostou klasickeho marianskeho ruzenca.

necitas poriadne, to diskusia s tebou ma nulovu hodnotu - furt sa vracat k veciam, ktore su vycapene na displeji, alebo maju byt sucastou vseobecnych vedomosti, alebo sa netykaju temy, ..nech s tebou takto debatuje kto chce


citácia:
Čo sa týka zverejnenia 3.tajomstva(to,čo tu tvrdíš sú nepodložené konšpirácie,bez ktorých sa zdá nepohneš v žiadnom príspevku) - čo to má spolčné s tým,že pápeži ani biskupi nereagovali na požiadavku Matky Božej a zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému srdcu nevykonali?Veci sa pohli až keď začala II.svetová.
Opäť a znovu hľadáš chyby tam kde nie sú.Episkopát i pápeži po zjavení vo Fatime nevykonali čo vykonať mali a následky nesieme dodnes a ešte ponesieme.konspiracie su akty vykonane vasou neocirkvou, tri priklady som ti dal.
Je ich ovela viac.
vsetko je to mlatenie prazdnej slamy, ak na druhej strane mam cloveka s minimom informacii a este aj tie co ma nedokaze udrzat v linii temy.
Pius XII. zasvatenie vykonal, vedel si o tom?Reply author: Zachariáš
Replied on: 28 jún 2012 16:43:28
Správa:

citácia:
citácia:
Tvoje tvrdenie,rarach, o tom že ruženec je liturgickou modlitbou má takú pravdivostnú hodnotu ako tvoje predošlé tvrdenie,že Katolícka Cirkev nikdy nepovolila dodatok k "otčenášu"(lebo tvoje je kráľovstvo...).Teda nulovú.Ak aj bolo povolené laikom modliť sa počas sv.omše ruženec,neznamená to,že tento je liturgickou modlitbou.

Liturgická modlitba je jedna vec a pobožnosť ku svätým je vec druhá.
Pôvodne zaslal Zachariáš - 28 jún 2012 :  16:12:38na tvoj prispevok o povoleni otcenasovskeho dodatku som nereagoval, lebo na kazdu hlupost reagovat netreba. ak chces o tom samostatnu temu, prosim

uz druhykrat som ti pastoval, ako je to s ruzencom, hned prva veta ti ukazuje, ako je to s liturgickostou klasickeho marianskeho ruzenca.

necitas poriadne, to diskusia s tebou ma nulovu hodnotu - furt sa vracat k veciam, ktore su vycapene na displeji, alebo maju byt sucastou vseobecnych vedomosti, alebo sa netykaju temy, ..nech s tebou takto debatuje kto chce


citácia:
Čo sa týka zverejnenia 3.tajomstva(to,čo tu tvrdíš sú nepodložené konšpirácie,bez ktorých sa zdá nepohneš v žiadnom príspevku) - čo to má spolčné s tým,že pápeži ani biskupi nereagovali na požiadavku Matky Božej a zasvätenie Ruska jej Nepoškvrnenému srdcu nevykonali?Veci sa pohli až keď začala II.svetová.
Opäť a znovu hľadáš chyby tam kde nie sú.Episkopát i pápeži po zjavení vo Fatime nevykonali čo vykonať mali a následky nesieme dodnes a ešte ponesieme.konspiracie su akty vykonane vasou neocirkvou, tri priklady som ti dal.
Je ich ovela viac.
vsetko je to mlatenie prazdnej slamy, ak na druhej strane mam cloveka s minimom informacii a este aj tie co ma nedokaze udrzat v linii temy.
Pius XII. zasvatenie vykonal, vedel si o tom?
Pôvodne zaslal Rarach - 28 jún 2012 :  16:22:56Ale ja viem,že Pius XII.zasvätenie vykonal.Ale bolo už neskoro.Predošlí pápeži nekonali a tak sa naplnili proroctvá Panny Márie o II.svetovej vojne a aj o tom,že Rusko svoje bludy(komunizmus) rozšíri do sveta.

Prečo protestuješ keď tvrdím,že ruženec nie je liturgická modlitba proti tvojmu tvrdenie že je?Ved na mňa sa nehnevaj,píšem pravdu.To,že sa ti nepáči pravda,za to nemôžem.


Reply author: Rafael
Replied on: 28 jún 2012 18:06:01
Správa:

citácia:

Ale ja viem,že Pius XII.zasvätenie vykonal.Ale bolo už neskoro.Predošlí pápeži nekonali a tak sa naplnili proroctvá Panny Márie o II.svetovej vojne a aj o tom,že Rusko svoje bludy(komunizmus) rozšíri do sveta.
Pôvodne zaslal Zachariáš - 28 jún 2012 :  16:43:28Ak to bolo neskoro pocas Pia XII.,
aky zmysel potom malo mat to zasvacovacie divadlo od JP2, resp. od Hnilicu????citácia:
Prečo protestuješ keď tvrdím,že ruženec nie je liturgická modlitba proti tvojmu tvrdenie že je?Ved na mňa sa nehnevaj,píšem pravdu.To,že sa ti nepáči pravda,za to nemôžem.Co je liturgia?
Kedy je nejaka modlitba liturgickou?Reply author: amerika1
Replied on: 28 jún 2012 18:47:47
Správa:

A Pius XII to zasvatenie urobil tak , ako si to zelala Matka Cirkvi ?
2, Preco robite z ludi hlupakov ? Co myslite , ze len vy viete podmienky odvratenia predpovedanej vojny ?
Obratenie a pokanie nebolo podmienkou ?


Reply author: Rafael
Replied on: 28 jún 2012 19:05:26
Správa:

citácia:
A Pius XII to zasvatenie urobil tak , ako si to zelala Matka Cirkvi ?
Pôvodne zaslal amerika1 - 28 jún 2012 :  18:47:47Viem ja?
Neosobujem si usudok, ale rad sa necham poucit, ci ano ci nie, a najma akou autoritou tento usudok zanie od mojho oponenta.
A potom sa rad necham poucit, ci Wojtylove zasvatenie bolo koser.

Btw, jaka "matka cirkvi"?
tento titul v KC je dalsdim smyslenym nezmyslom, raz ho pouzil Lev III. ale sa stiahol, je to koncilovy terminologicky vynalez. Bravo, amerika.
citácia:
2, Preco robite z ludi hlupakov ? Co myslite , ze len vy viete podmienky odvratenia predpovedanej vojny ?Co prosim?

citácia:
Obratenie a pokanie nebolo podmienkou ?


No a?
Kde je tu suvis s platnostou dodatku, ci temou o ruzenci, ci tym, co naozaj popieram a nie co si ini vymyslaju ze popieram?Reply author: amerika1
Replied on: 28 jún 2012 19:19:46
Správa:

A co tu zase pletiete Wojtylu O akom zasvateni akeho papeza ste hovorili predtym ?


Reply author: Rafael
Replied on: 28 jún 2012 19:38:33
Správa:

citácia:
A co tu zase pletiete Wojtylu O akom zasvateni akeho papeza ste hovorili predtym ?

Pôvodne zaslal amerika1 - 28 jún 2012 :  19:19:46
Jedna sa o diskusiu so Zachariasom:
citácia:

citácia:
O tom,ako celá Cirkev - hierarchia i laici,napriek mimoriadnym zázrakom vykonaných samotnou svätou Pannou vo Fatime a jej presným a závažným proroctvám nedostatočne reagovala nemusím písať.Dôsledky boli strašné.Uznať zjavenie je jedna vec,no naplniť žiadosť presvätej Bohorodičky je vec druhá.Ak si najsvätejšia Panna žiadala zasvätiť Rusko jej nepoškvrnenému srdcu,prečo toľké otáľanie?To musela prísť II.svetová vojna a prenasledovanie kresťanov bezbožným komunizmom rozšíreným z Ruska presne tak ako to bolo predpovedané aby zodpovední začali konať?Prečo je jej požiadavka modliť sa za každým desiatkom ruženca prosbu "Ó Ježišu.." niekomu podozrivá a tak dlho bolo treba čakať aby sa uskutočnila?A ešte stále niektorým nedošlo,že ignorovaním Fatimského posolstva,vrátane prosby za záchranu duší požadovanej samotnou Pannou Máriou,prichádza ku čoraz väčšej skaze duší?
Niekomu veľmi záležalo aby požiadavky vyslovené samotnou Pannou Máriou boli ignorované.Ten niekto je vrahom duší.Rozmyslite si koho počúvať,či Pannu Máriu,o ktorej máme úplnú istotu potvrdenú Cirkvou,že to bola ona vo Fatime,alebo satana,ktorý sa snaží mariť záchranu duší.


Pôvodne zaslal Zachariáš - 26 jún 2012 :  10:07:34Mame sa rozpisat, jak vasa cirkev na cele s vasimi papezmi "posluchli" PM a "zverejnili" tzv. tretie tajomstvo???

Jaku komediu zohrali s tou vyrehotanou panou v roli udajnej sestry Lucie?

Jake predstavenie zohral Wojtyla s tzv zasvatenim Rusku, alebo to cislo ako vraj Hnilica zasvacoval osobne priamo v srdci Moskvy?

Chces si tu o tychto veciach "poslusnosti" k Fatime pohovorit?
Pôvodne zaslal Rarach - 28 jún 2012 :  12:45:34
Najprv kuknem, potom sa pytam.


Reply author: amerika1
Replied on: 28 jún 2012 19:41:21
Správa:

A to zasvatenie sa vykonalo spolu s biskupmi celeho sveta ?


Reply author: Rafael
Replied on: 28 jún 2012 19:55:14
Správa:

Z toho, co nastalo (bolseviska revolucia) sa ex post usudzuje, ze to nepreslo ako Fatima ziadala.

Problematiku zasvatenia sem do temy vniesol zacharias, v suvislosti debaty o tom, ako Cirkev uz pred koncilom neposluchala Fatimu - a ja na toto a len na toto som reagoval, ze s tou poslusnostou je pokoncilova cirkev na tom este horsie. Kto sa chce vrtat v tomto, kludne sa podme o tom bavit. fatimsky dodatok je vsak ina problematika a stale cakam, na akom zazracnom argumente tu niekto chce ukazat, ze je treba ho vsuvat do klasickeho ruzenca.Reply author: amerika1
Replied on: 28 jún 2012 19:57:03
Správa:

A vnucuje vam to niekto ?


Reply author: Rafael
Replied on: 28 jún 2012 20:07:41
Správa:

Len by skusil.


Reply author: Zachariáš
Replied on: 29 jún 2012 09:47:00
Správa:

citácia:
citácia:

Ale ja viem,že Pius XII.zasvätenie vykonal.Ale bolo už neskoro.Predošlí pápeži nekonali a tak sa naplnili proroctvá Panny Márie o II.svetovej vojne a aj o tom,že Rusko svoje bludy(komunizmus) rozšíri do sveta.
Pôvodne zaslal Zachariáš - 28 jún 2012 :  16:43:28Ak to bolo neskoro pocas Pia XII.,
aky zmysel potom malo mat to zasvacovacie divadlo od JP2, resp. od Hnilicu????

Pôvodne zaslal Rarach - 28 jún 2012 :  18:06:01Panna Mária vyslovila svoje požiadavky v roku 1917.
Zjavenie ako pravé uznal miestny biskup r.1931
Po vypuknutí krvavej občianskej vojny v Španielsku prišli 13.5.1931 portugalskí biskupi do Fatimy a na kolenách pred sochou Nepoškvrnenej zasvätili Portugalsko jej nepoškvrnenému srdcu.V roku 1938 zopakovali zasvätenie aj za účasti vyše 1000 kňazov a polmilóna veriacich.Portugalsko sa tak vyhlo vojne.

Pápež Pius XII. ktorý bol na biskupa vysvätený 13.5.1917 vykonal zasvätenie sveta Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie cez Vatikánsky rozhlas 13.5.1942.Vyzval k tomu všetkých biskupov,no žiaľ,pridali sa k nemu iba portugalskí biskupi.V R.1952 zasväcuje Pius XII. Nepoškvrnenému srdcu ľud v Rusku ale aj všetkých tých,ktorí sú pod komunistickou nadvládou.

Na žiadosť 510 biskupov vykonal zasvätenie ľudského rodu Nepoškvrnenému srdcu aj pápež Pavol VI. r.1964

V r.1984 v spojení so všetkými biskupmi sveta zasvätil Nepoškvrnenému srdcu celý svet pápež Ján Pavol II.

Podstata mojej výčitky bola však v tom,prečo to neurobil i pápeži už skôr?Ak bolo zjavenie vo Fatime uznané za pravé,prečo bola(okrem portugalských biskupov) ignorovaná požiadavky Panny Márie?Mohlo sa tak vyhnúť obrovským nešťastiam.


Reply author: Rafael
Replied on: 29 jún 2012 10:06:56
Správa:

Však Pius XII. si tiež všeličo musel zodpovedať na večnosti,čo všeličo zanedbal.


Reply author: Zachariáš
Replied on: 29 jún 2012 10:08:19
Správa:

citácia:
Však Pius XII. si tiež všeličo musel zodpovedať na večnosti,čo všeličo zanedbal.

Pôvodne zaslal Rarach - 29 jún 2012 :  10:06:56Zanedbali to ešte predchodcovia Piusa XII.


Reply author: Rafael
Replied on: 29 jún 2012 10:33:19
Správa:

To je odvazne tvrdit.
prveho uznania sa Fatime dostalo az kolko rokov po, aj to len lokalnymi autoritami, skumania pokracovali este dalej, kym doslo k uznaniu os Sv. Stolca. Dnes ste vsetci velice mudri, jak KC neposluchala PM hned, to je asi nejaky syndrom naivkov, kde ked si niekto prdne, hned uveri ze sa tam zjavuje nebo a nie peklo. Aj Fatima musela byt preskumana, a v porovnani s takym Medju je na tom este bravurne dobre, ako rychlo doslo ku schvaleniu. Piovi predchodcovia v tomto smere nezanedbali nic. No a Pius sam, kto sa trochu venuje obdobiu jeho pontifikatu, vie ze to bolo obdobie plne zradcov v jeho najblizsom okoli, je este pravy div, ze vobec nejaki biskupi sa pridali k nemu, ked zasvacoval. Moze byt v tom celkom nevinne, alebo len s minimalnou vinou. Za usami ma skor ine - ze z prilisnej dovercifvosti nezasiahol dostatocne razantne v mnohych oblastiach, ktore sa potom vypomstili uz aj jemu este za jeho zivota. S Fatimou to suvisi len akcidentalne.Reply author: Zachariáš
Replied on: 29 jún 2012 11:26:21
Správa:

Akokoľvek,zanedbanie tam bolo.Pri posolstve takej mimoriadnej dôležitosti je nečinnosť veľkou chybou.Druhou otázkou sú rôzne vplyvy a tlaky na sv.otca,no keď mama deťom niečo povie,majú poslúchnuť.Keď si niečo želá Nebeská Matka,treba všetko odložiť bokom a bezodkladne urobiť to,čo požaduje.Minimálne od r.1930,keď bol ešte pápežom Pius XI. malo byť zasvätenie vykonané.Čomu všetkému by sa zabránilo.


Reply author: Rafael
Replied on: 29 jún 2012 18:16:02
Správa:

citácia:
Akokoľvek,zanedbanie tam bolo.Pri posolstve takej mimoriadnej dôležitosti je nečinnosť veľkou chybou.Druhou otázkou sú rôzne vplyvy a tlaky na sv.otca,no keď mama deťom niečo povie,majú poslúchnuť.Keď si niečo želá Nebeská Matka,treba všetko odložiť bokom a bezodkladne urobiť to,čo požaduje.Minimálne od r.1930,keď bol ešte pápežom Pius XI. malo byť zasvätenie vykonané.Čomu všetkému by sa zabránilo.
Pôvodne zaslal Zachariáš - 29 jún 2012 :  11:26:21Pred Piom XII. sa v tomto smere nezanedbalo nic - to len teraz ste mudri, lebo viete ze fatima bola uznana. Ale v tom case sa skumala. Takze smola, bolsevicka revolucia bola uz davno sta trest Bozi v pohybe, od roku 1917.....kdeze v 1930, kedy podla teba doslo este len k uznaniu od miestneho biskupa, to uz bolsevik ovladol pol sveta. Ty ides za to vinit Cirkev, ze nekonala hned dla Fatimy..
Zacharias, co je to liturgia?
Kedy je modlitba liturgickou?
Klasicky mariansky ruzenec je...?
Reply author: amerika1
Replied on: 30 jún 2012 10:15:51
Správa:

Ruzenec je liturgicka modlidba, lebo je predpisana Cirkvou v liturgickych knihach ,ktore sa katolikom predkladaju Cirkvou k modleniu


Reply author: amerika1
Replied on: 04 júl 2012 19:25:27
Správa:

Laudetur IHS!

Fatimsky dodatek (modlitba) se vaze s povolenim kultu Panny Marie Fatimske, ktery byl schvalen 13. rijna (oktobra) 1930 mistnim biskupem.


Reply author: Rafael
Replied on: 04 júl 2012 21:01:29
Správa:

miestny biskup .. no tak nech sa to modlia akurat tak v dieceze, kde patri Fatima, aj to len kto by bez toho nevydrzal zit, bodka ciarka vykricnik

Nahodicka, ze to schvalila iba hentaka mala autoritka, a aj to po akom dlhom case??


dajte uz s tym dodatkom svaty pokoj
Reply author: amerika1
Replied on: 05 júl 2012 16:38:12
Správa:

Nie ste tu sam a nie ste ziadnou autoritou , aby ste niekoho umlciavali Dajte pokoj s vasimi nepodlozenymi vyplodmi o padelani
Naparujete sa tu ako terenny jez od koho dostala modlidba cirkevne schvalenie , a ked dostanete odpoved , tak sa naparujete dalej

Cirkevne schvalenie - tiez nevedno, ze by tento dodatok dostal - alebo mozno prave preto nedostal. Pod akym cislom?
Samotny opis tejto poziadavky je rozporny - nenasiel som dva predkoncilove zdroje, ktore by sa zhodovali na líčení vzniku tejto udajnej poziadavky od PM (pripusta sa padelani), zato pokoncilove zdroje papagajuju medzi sebou a od seba ostosest ako samozrejmost, ze sa jedna o legitimnu fatimsku poziadavku.


http://www.kredo.sk/bforum/topic.asp?TOPIC_ID=2425&whichpage=1


Reply author: Rafael
Replied on: 05 júl 2012 16:49:02
Správa:


ked niekde nieco schvali jeden biskup, to ma vahu lietajuceho lopucha vo vetre.
Ak to schvali viac biskupov, ma to vahu viacerych lopuchov vo vetre.

Takze o cirkevnom schvaleni tzv. fatimskeho dodatku nech bluzni kto chce.

Ktovie, mozno to vymysle sam biskup a sam sebe si to aj odobril. Kto dokaze opak?

Nikto nemate dovod zasuvat tie slova do ruzenca, len ste na to uvyknuti, jak vas ucili. Polstorocia tu ucia bludy a pod. takze necudo, ze cit pre rozlisovanie je davno zabity. A ty amerika si toho exemplarnym prikladom.Reply author: amerika1
Replied on: 05 júl 2012 16:53:56
Správa:

Len si posluzte , mozete soptit , kolko sa vam zachce Fakt , ze ju miestny biskup schvalil a teda uznal v procese uznania zjavenia za autenticku nevyvratite To nie je ziadny lopuch vo vetre , schvalenie pravosti zjavenia


Reply author: amerika1
Replied on: 05 júl 2012 16:56:32
Správa:

Ale co vam schvali vas biskup , to prijmate , ze ? To uz nie je lopuch vo vetre? Tam sme sa skutocne za 50 rokov dostali , ze slovo nastupcu apostola a nastupcov apostolov ma pre katolika vahu lopucha vo vetre


Reply author: Rafael
Replied on: 05 júl 2012 16:59:16
Správa:

Niekto nam tu neovlada zaklady. Kolko mame v dejinach prikladov, ze sa pod rozne nezmysly ba herezy popodpisovali cele kvanta biskupov?

Tak aku vahu maju take schvalenia od biskupov?

Velmi slabo je na tom skutocny autor fatimskeho padelku, ked sa moze opriet iba o take slabe dovody svojej pravdivosti.

Ved co to nedomyslis trochu doslednejsie, amerika?
Neries mojich jezkov ci co, a hned ti zostane viac casu a energie na zapojenie rozumu, ktory uz dlhsie nechavas na dovolenke.


Reply author: amerika1
Replied on: 05 júl 2012 17:09:13
Správa:

Tie schvalenia nemaju autoritu v momente , ze nadriadena cirkevna autorita o tom rozhodne a zrusi to nariadenie
Stalo sa tak v pripade fatimskeho schvalenia ?
Ak ano , kedy a kym ?
Takouto logikou mozete spochybnit cokolvek
Od roku 1930 nebolo dost casu , aby papez na pripadne schvalenie mistneho biskupa adekvatne zareagoval ?
A ako zareagoval papez ?
Neodobril schvalenie miestneho biskupa a nepotvrdil pravost zjevenia pre celu Cirkev?
Co je na tom nelogicke?
Akym pravom vy nieco vyhlasujete priamo , alebo nepriamo za omyl biskupa?


Reply author: amerika1
Replied on: 05 júl 2012 17:11:33
Správa:

Kolko mame v dejinach prikladov, ze sa pod rozne nezmysly ba herezy popodpisovali cele kvanta biskupov?

Dajte dokaz , ze biskup tymto schvalovacim aktom sa podpisal pod nezmysel a herezu ?


Reply author: Rafael
Replied on: 05 júl 2012 17:48:14
Správa:

citácia:
Tie schvalenia nemaju autoritu v momente , ze nadriadena cirkevna autorita o tom rozhodne a zrusi to nariadenie
Stalo sa tak v pripade fatimskeho schvalenia ?
Takouto logikou mozete spochybnit cokolvek
Ak ano , kedy a kym ?
Pôvodne zaslal amerika1 - 05 júl 2012 :  17:09:13Absolute netusim, o com akoze je rec. Este raz a pomaly.


citácia:
Od roku 1930 nebolo dost casu , aby papez na pripadne schvalenie mistneho biskupa adekvatne zareagoval ?
A ako zareagoval papez ?

Zareagoval tak, ze to nepotvrdil.


citácia:
Neodobril schvalenie miestneho biskupa a nepotvrdil pravost zjevenia pre celu Cirkev?


Nie.


citácia:
Co je na tom nelogicke?


Vsetko je az prilis logicke. Dodatok je paskvil bez schvalenia.

citácia:
Akym pravom vy nieco vyhlasujete priamo , alebo nepriamo za omyl biskupa?


Kde som sa takeho dopustil? Zase fabulujes ako v inych temach?

Iba hovorim, ze ziadny katolik nie je povinny riadit sa nejakym dobrozdanim od biskupa vo veci, ktoru nemusi prijimat ani keby ju schvalil sam papez. Kdezto tunak to papez neschvalil. Ohanat sa miestnym biskupom, to je este slabsie ako lopuch vo vetre. CVhudatko PM, ta teda dopadla, ak by ozaj ona bola autorom. Prava Lucia to nikdy nepotvrdila.


citácia:
Kolko mame v dejinach prikladov, ze sa pod rozne nezmysly ba herezy popodpisovali cele kvanta biskupov?

Dajte dokaz , ze biskup tymto schvalovacim aktom sa podpisal pod nezmysel a herezu ?

Pôvodne zaslal amerika1 - 05 júl 2012 :  17:11:33Toto nie je treba. Staci ze podpisal iba miestny biskup. Ale to by bolo treba ovladat zaklady. A nebyt chrapunom, ktoremu je ajtak zbytocne nieco dokazovat. Proste posral si to na celej ciare, amerika.


Reply author: Greta
Replied on: 10 september 2012 05:08:18
Správa:

ja som neni dobrá veriaca, malo, skoro vobec sa nemodlím a samozrejme tak to aj vypadá so stavom duse. Ale Boh je velmi najviac dobrý, milujem ho.

ruzenec je silná modlitba, skoda ze sa neviem prinutiť a modlím sa ju iba vo vyhrotených vážnych situáciách.


Reply author: amerika1
Replied on: 10 september 2012 12:00:22
Správa:

Ked su vyhrotene vazne situacie , vtedy je dobry aj ruzenec, ked je zivot tralala , kaslat nan , neviem sa prinutit
Proste Pana o dar modlidby
Kto sa nemodli, nemoze byt spaseny, tvrdia svatci , nie amerika
Prajem vam pozehnany den


Reply author: Greta
Replied on: 10 september 2012 16:45:20
Správa:

ano ďakujem.
budem prosiť.
modlitba je dýchanie duše.


Reply author: mino
Replied on: 14 september 2012 15:07:35
Správa:

Ja osobne mám rád ničím neprikrášľované modlitby. Ruženec je preto pekný, lebo obsahuje tie najzákladnejšie- Verím, Otče náš, Zdravas, Sláva. Pridávam iba prosby v preddesiatkoch. Nič iné. A potom je to pre mňa ešte zaujímavejšie. Téma pontifikátu Pia XII by bola naozaj veľmi zaujímavá. jeho liturgické zmeny nepokladám za správne. Preto beriem iba to čo platilo do roku 1945. Žiadny nový preklad Žaltára...a tobôž nie to čo nasledovalo (skrátenie eucharistického pôstu, zmena Tridua). Myslím si, že v týchto zmenách nenačúval Duchu Svätému... ale všelijakým "duchom" okolo seba.


Reply author: zrno
Replied on: 27 september 2012 13:01:37
Správa:

Vidím, že sa tu len mudruje a špekuluje ale málokto sa pravidelne modlí.
Preto nebudem na toto fórum dávať žiadne modlitby.

Chvála Bohu a Nepoškvrnenej.


Reply author: Rafael
Replied on: 27 september 2012 13:23:05
Správa:

Niekto by mohol povedat, ze diabol nad Vami prave vyhral.


Reply author: Mato
Replied on: 27 september 2012 13:52:08
Správa:

citácia:
Vidím, že sa tu len mudruje a špekuluje ale málokto sa pravidelne modlí.


Pôvodne zaslal zrno - 27 september 2012 :  13:01:37


Smiem sa opytat, ako ste na to prisli?


Reply author: zrno
Replied on: 27 september 2012 14:03:21
Správa:

citácia:
Niekto by mohol povedat, ze diabol nad Vami prave vyhral.

Tých čo sa modlia sv. ruženec diabol obchádza lebo slová tejto modlitby mu spôsobujú bolesť.

A čo sa týka modlitieb tie nájdete na mojej stránke http://zrno.meu.zoznam.sk/modlitby/

Chvála Bohu a Nepoškvrnenej.


Reply author: zrno
Replied on: 27 september 2012 14:08:16
Správa:

citácia:
Smiem sa opytat, ako ste na to prisli?

Stačí pozorne čítať príspevky členov ktorí sa priznávajú, že pravidelná modlitba sv. ruženca im robí problém.
Ale majú dostatok času na špekulovanie a mudrovanie o tejto modlitbe.

Chvála Bohu a Nepoškvrnenej.


Reply author: radar
Replied on: 27 september 2012 18:38:01
Správa:

citácia:
Pán vypočuje modlitbu spravodlivého,
ale nie modlitbu hriešnika.

Zrno, toto mate na svojej stranke
Takze by som chcela podotknut,ze.Pan vypocuje modlitby nielen spravodliveho,ale aj hriesnika.


Reply author: mino
Replied on: 27 september 2012 20:57:36
Správa:

Ja by som len doplnil, že v modlitebnej knižke z cca 1979, mám návod na ruženec asi taký, že napr. Zdravas sa modlí len biblická časť a celé až v poslednom desiatom Zdravas... pripomenulo mi to návrhy na zmenu ruženca od Bugniniho, "precitlivený" Pavol VI to vtedy odmietol s tým, že pre ľudí by to malo zlý dopad, takéto mätenie... ktovie kde mal Pavol VI svoju "precitlivenosť" keď schvaľoval tzv NOM... ale pri ňom boli tie zmeny asi tak "malé", priam zanedbateľné, že nijaký dopad nemali...


Reply author: zrno
Replied on: 28 september 2012 12:56:25
Správa:

citácia:
Takze by som chcela podotknut,ze.Pan vypocuje modlitby nielen spravodliveho,ale aj hriesnika.
Prečo ste neuviedli aj druhú vetu. Spravodlivým sa stanem v tom okamihu, keď si pokorne uvedomím a vyznám, že som hriešnik.
Tá je podstatná.

Pán Boh vypočuje aj modlitbu hriešnika, ale ak si neprizná svoju vinu a nezmení svoj život, tak jeho modlitba je márna.

Chvála Bohu a Nepoškvrnenej.


Reply author: radar
Replied on: 28 september 2012 14:01:24
Správa:


citácia:
Pán Boh vypočuje aj modlitbu hriešnika, ale ak si neprizná svoju vinu a nezmení svoj život, tak jeho modlitba je márna.

To uz hovorite o konci hriesnika.


Reply author: Greta
Replied on: 28 september 2012 20:07:36
Správa:

citácia:
citácia:
Smiem sa opytat, ako ste na to prisli?

Stačí pozorne čítať príspevky členov ktorí sa priznávajú, že pravidelná modlitba sv. ruženca im robí problém.
Ale majú dostatok času na špekulovanie a mudrovanie o tejto modlitbe.

Chvála Bohu a Nepoškvrnenej.

Pôvodne zaslal zrno - 27 september 2012 :  14:08:16
Prepacte, to som povedala iba ja čo viem, že s tým mám problém, žiaľ, netreba zovšeobecňovať.


Reply author: Mato
Replied on: 01 január 2013 19:00:20
Správa:

Este k tomu dodatku - citam prave knihu Fatima odkaz Panny Marie od p. Jozefa Webera S.J. r.v. 1943, ma aj nihil obstat aj imprimatur (ano ziskanu v drazbe) a tam sa pri opise tretieho zjavenia pise

"O chvvilu este povedala: "Ke+d sa modl9te ru6enec, dodajte na konci ka6d0ho desiatku "O Jezisu, odpust nam nase hriechy, chran nas od pekelneho ohna....."


Reply author: mino
Replied on: 01 január 2013 20:42:13
Správa:

Vás zaujíma Imprimatur na to ako sa niečo stalo, alebo to ako Cirkev sv. povolila modlitbu ruženca?


Reply author: mino
Replied on: 05 január 2013 11:44:20
Správa:

Tu by som len dopísal, i keď zo skenu z NV to je jasné- podstatnou časťou ruženca je 15 Otčenášov a 150 Zdravasov a ROZJÍMANIE o tajomstvách. A na toto sú udelené odpustky.
Takže nesmie sa len odriekavať Otčenáše a Zdravasy, ale i ROZJÍMAŤ o tajomstvách a vzbudzovať úkony viery, nádeje a lásky, ľútosti atď
Modlitba ruženca je predovšetkým rozjímavá, hlavná vec je úvaha o tajomstvách, odriekavanie Otčenášov a Zdravasov je len podkladom a doprovodom. Obe sa k sebe majú ako sólový spev a klavírny doprovod, oboje je nutné, ale hlavná vec je predsa len spev. O konkrétnych odpustkoch potom v inej téme, ktorá beži, ak teda bude treba.


Reply author: Greta
Replied on: 15 január 2013 13:35:55
Správa:

a viete mi tu pritomní, odporucit konkretne rozjmania k ruzencu? vdaka.


Reply author: sinceretly
Replied on: 15 január 2013 14:21:44
Správa:

Som pozeral take video, kde sa ludia modlili k Bohu a ta voda sa potom stala svätenou a ked tuto vodu zmrazili vedci a pozreli sa na to mikroskopom, mala nadherne krystaly, pred pomodlenim tie krystaly nemali ziadne tvary...

a potom 1 z nich povedal, ze to neurobili len tie slova, lebo tie slova su len prostriedkom a prostrednitcvom tych slov sa ti ludia prihovarali k Bohu. Modlitba = rozhovor s Bohom. Pocas modlitby to vsetko mame rozpravat tak, akokeby sme to hovorili Bohu, lebo to Bohu hovorime a On je vsadepritomny a pocuje vsetko, aj to, co si myslime, ze nepocuje, On cita nase myslienky a vie dopredu, co povieme, lebo ako hovori 1 citat: priatel je niekto, pred kym mozno nahlas mysliet. Piratel je priatel a Boh je Boh, On by mal byt nasim vsetkym, Jemu by se mali venovat vsetko - vsetky svoje myslienky, cele svoje srdce, ducha, dusu, telo, cele svoje "ja", lebo nas miluje a stvoril nas z lasky, boli sme povolani kazdy 1 zit v laske k Bohu a bliznym. Cudzi ludia su priatelia, ktorych sme este nestretli, aj oni su nasimi bliznymi, netreba robit medzi ludmi rozdiely a netreba sa vyvysovat ani nad 1 cloveka, treba sa pokorovat - to osozi nasej pokore a nie ponizovanie, ohovaranie a dalsie zle veci...

V Biblii je napisane, ze sa kazdy 1 krestan musi znovuzrodit z vody a z Ducha Svateho, aby mohol vstupit do nebeskeho kralovstva. Nase telo sa sklada hlavne z vody, az 80% alebo tak nejako.

Ked vyslovime nejake dobre slovo, tak je to iba prazdne slovo a v zavislosti od toho, ako to ta druha strana pochopi, ci to bolo myslene ironicky alebo nie - tak podla toho na to zareaguje. 1 exorcista povedal, ze ked pouzivame tie frazy ako napr. vsetko najlepsie alebo ak niekoho pozehname - tak sa odvolavame na sily Bozie a ak niekomu poprajeme napr. smutny den, tak zas - su to len obycajne slova a tie slova su prostriedkom - prostrednictvom tychto slov sa potom dana osoba odvolava na sily Zleho a ten potom kona.

Ak niekto veri v existenciu Zleho a Boha, tak potom tomu, co som napisal, veri, co ale neznamena, ze sa boji Zleho, lebo v Biblii je napisany zalm, ze keby som mal ist tmavou dolinou, nebudem sa bat Zleho, lebo Ty-Boh si so mnou. My sme slabsi ako muchy oproti ostatnym bytostiam, sme uplne krehky ako taky papier, este aj ten papier je "silnejsi" alebo silnejsi ako sme my. Boh sa stara o nas a ochranuje nas, to vdaka Jeho ochrane sa nebojime zla a Zleho.

Raz som mal taku situaciu - ze niekto rozpraval nieco strasidelneho a ja som si povedal, ze by som sa bal... ale potom zas niekto nieco hovoril nieco strasidelneho a potom som si povedal, ze by som sa nebal a ked prislo na vec - bola noc obycajna a z nicoho nic som zacal citit strach - Boh to dopustil, aby som si prestal mysliet, ze som silny a ze sa nicoho nebojim, ukazal mi, ze som krehky ako take pierko, ze este aj to pierko je krehkejsie ako ja a preto som sa vtedy nebal zla, lebo bol so mnou Boh. A aj vy ostatni - niektori si mozno myslite, ze vy by ste sa nebali, ale v skutocnosti keby ste sa ocitli v tej situacii, mozno ze by ste sa bali este viac, ako ludia, ktori si odzili tie situacie.


Fórum pre katolíkov : http://www.kredo.sk/bforum/

© Fórum pre katolíkov

Zatvoriť okno